อาคือ

อาคือเป็นเด็กอายุ ๑๕ ปี สัญชาติไทย เขาเป็นลูกคนสุดท้อง ของครอบครัว และมีพี่ชาย
อีก ๒ คน พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนดอยเวา ใน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
พ่อเขาทำงานตลอดทั้ง ๗ วัน เป็นคนสวนอยุ่ในอำเภอแม่สาย

เมื่ออาคืออายุได้ ๘ ปี เขาและพวกพี่ชายไปทำงานกองขยะในทุกๆวันเพื่อเก็บเศษกระ
ดาษ และหาของเก่าสำหรับขาย พวกเขาหาได้ประมาณวันละ ๖๐ บาทต่อวันในระหว่าง
เวลาที่อยู่ที่กองขยะ อาคือได้รู้จักครูเหงา ผู้ที่มาดูเด็กๆทำงานที่กองขยะทุกวัน เขาได้ทำ
นำอาหารบางส่วนและช่วยสอนเด็กๆ ที่ตรงนั้นเลย

เมื่ออาคือได้ ๙ ปี แม่ของเขาป่วย อย่างไรก็ตามครอบครัวไม่มีเงินพอจะซื้อยาหรือไปโรง
พยาบาล เพราะฉะนั้นอาคือและพี่ชายตัดสินใจเดินทางจากแม่สายข้ามภูเขาไปประเทศ
พม่า พวกเขาไปติดต่อกับผู้ค้ายาเสพติดและลักลอบขนยาบ้าจากฝั่งพม่าเข้ามาประเทศ
ไทย

ในระหว่างช่วง ๓ ปี ที่เด็กชาย ๒ คน ข้างภูเขาจนแทบนับครั้งไม่ได้เพื่อนำยาบ้า ๑ แสน
เม็ดกลับเข้ามาฝั่งไทย เขาจะได้รับเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับการขน ๑ เที่ยว เมื่อ
งานสำเร็จ

การลักลอบได้หยุดลงเมื่อตำรวจจับเอเย่นต์รายใหญ่ในฝั่งประเทศไทย ๗ เดือนต่อมาแม่
ของเขาลัมป่วยลงในเวลาต่อมาไม่นานแม่ของอาคือเสียชีวิตเมื่อเขาอายุได้ ๑๒ ปี หลัง
จากนั้นเขาได้เข้ามาพักอยู่ในศูนย์บ้านนานา เขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือ และดูแลเด็กใน
ศูนย์บ้านนานา หลังจากนั้น ๑ ปี เขาได้กลับไปหาพ่อของเขา และพี่ชายเพื่อช่วยเหลือพ่อ
และพีชายทำสวนและทำนา อาคือตอนนี้กลับมาอยู่บ้านนานา และเป็นสิ่งน่ายินดีที่เขาสา-
มารถอยู่ได้

 

Link: Back to the top