อมีนะ

เด็กหญิงอมีนะ อายุ ๘ ปี เป็นเด็กชนเผ่าอาข่าเกิดในประเทศพม่าทีหมู่บ้านยาโบยายา
ในอำเภอท่าขี้เหล็ก เธอมีพี่ชายชื่อจะซอ อายุ ๑๕ ปี และมีน้องชาย อายุ ๔ ขวบ พี่ของ
อมีนะ ติดยาบ้า แม่ของเธอก็ติดฝิ่นด้วยและจะซอก็ดมกาว อมีนะเริ่มต้นขอเงินจากนักท่อง
เที่ยวเมื่อเธอมีอายุตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆ จะซอจะพาอมีนาผูกติดกับหลังของเขาและออก
เดินไปขอทานที่สะพานชายแดน อำเภอแม่สายจนกระทั่ง อมีนะสามารถเดินได้เอง พวก
เขาจะทานทุกวันจากเช้าจนกระทั่งเย็นเหมือนเป็นงานที่ทำปกติ พ่อแม่อมีนะไม่มีอาชีพทำ
และเลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยเงินจากเด็ก พวกเขาจะทุบตีเด็กถ้าพวกเขาไม่ได้เงินอย่างน้อย ๕๐
บาทต่อวัน จะซอมาอยู่ในศูนย์บ้าน นานา เป็นเวลาสั้นๆ ในปี ๒๐๐๐ เขาเข้ามาแล้วก็ออก
ไป แล้วกลับเข้ามาใหม่ บ่อยๆ บางครั้งไปเชียงใหม่เพื่อไปขอทานที่นั่น แต่อมีนะต้องการ

ที่จะเรียนมากกว่าออกไปขอทาน พ่อแม่ของอมีนะก็อนุญาตให้อมีนะพักอยู่ในศูนย์บ้านนา
นา ต่อไปได้ ดังนั้น เธอเลือกที่จะเข้าไปอยู่บ้านพักฟื้นฟูที่ๆ มีอาหาร ๓ มื้อ และได้เรียน
หนังสืออีกด้วย

Link: Back to the top