ติดต่อได้ที่.


ที่อยู่ติดต่อไปรษณีย์:

ตู้ ป.ณ.35
อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
57130 ประเทศไทย

ศูนย์บ้านพัก:516
หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเหตุ: ผู้มาติดต่อ กรุณานัดหมายล่วงหน้า.

หมายเลขโทรศัพท์ สน. : + 66 081-950-4723

โทรศัพท์มือถือ : + 66 081-950-4723,083-760-9517,
088-148-6428,083-000-8393,084-431-1284,083-760-2313

อี-เมล์: childlifemaesai@gmail.com,isaacmakkawan@gmail.com
เว็ปไซต: www.childlife-maesai.org,www.891nanastation.com

dotสำหรับอาสาสมัครโครงการระยะสั้น:

เว็ปไซต์: www.karmaprojects.org
อี-เมล์: chris@karmaprojects.org

ออกแบบเว็ปไซต์และเนื้อหาโดย : Lena Zimmer & Mike Daly

 

Link: Back to the top