ย้อนอดีตบ้านนานา


"ครูเหงา กับเด็กที่บ้าน นานา.

บ้าน "นานา" เริ่มต้นขึ้นในปี ๑๙๙๙ โดย
นาย กรรจร เจียมรัมย์(ครูเหงา) เมื่อครั้งที่เขา
มาเก็บข้อมูลและมาทำกิจกรรมกับเด็กขอทาน
ในจังหวัดเชียงราย ในช่วงเวลาที่เขามาเที่ยว
ในอำเภอแม่สายและได้พบกับหลายปัญหาที่มี
ลักษณะเดียวกันที่แม่สายนี่เอง

แม่น้ำสาย ในอำเภอแม่สายที่เป็นเส้นกั้นระ-
หว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ส่วนประ
ลาวก็มีชายแดนติดกันแค่ไม่กี่กิโลเมตร ซึ่งนี่
ทำให้แม่สายเป็นจุดหมายปลายทางของคนผู้
ลี้ภัยจากรัฐฉานในพม่า ตอนใต้ของประเทศ
จีนรวมทั้งประเทศลาวบางส่วน ซึ่งพื้นที่นี้เองเรารู้จักในฐานะเป็นจุดรวมการค้ามนุษย์และ
ยาเสพติด หลังจากลงสำรวจและรวบรวมข้อมูล สร้างความคุ้นเคยและคลุกคลี กับเด็กๆ
ข้างถนน มันทำให้เขาเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีบ้านพักฟื้นฟูเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็ก
ให้พวกเขาได้รับการศึกษา

บ้านพักฟื้นฟูอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่าในอำเภอแม่สายได้เริ่มต้นขึ้น
ในเดือนสิงหาคม ปี ๒๐๐๐ เริ่มต้นจากอาสาสมัครเริ่มออกไปเยี่ยมชาย
แดนไทย-พม่าในทุกๆวันและได้รับฟังปัญหาจากเด็กๆแถวชายแดน(การ
ถูกทำร้าย,ความเจ็บป่วย,อื่นๆ)พวกเขาได้เสนอโอกาสให้เด็กๆได้ถามขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และให้พวกเขาได้รับคำชี้แนะ เด็กๆก็เริ่มมา
อยู่ที่บ้านพักฟื้นฟูในบ้าน นานา

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๐๐๑ การสู้รบระหว่างรัฐฉานและกองทัพพม่าส่ง
ผลให้จำนวนของเด็กไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นพวกเขาต้องการหาที่อยู่ที่
ปลอดภัยเพื่ออาศัยชั่วคราว อย่างเช่นบ้านพักฟื้นฟู ได้อยู่อาศัยช่วงเวลา
หนึ่ง บ้าน นานา ไม่เพียงให้พวกเด็กได้เข้ามาพักอยู่แต่ยังรวมไปถึงพ่อและแม่ของพวกเขาด้วย


The Childlife Shelter.

ปี ๒๐๐๓ บ้าน นานา ได้ย้ายบ้านพักฟื้นฟูไปยังสถานที่แห่งใหม่ นอกตัว
เมืองเพื่อจะมีพื้นที่สะดวกและสามารถทำการเกษตรเพาะปลูกเพื่อช่วยเหลือ
ตัวเอง ปัจจุบันบ้านพักฟื้นฟู มีเด็กอาศัยอยู่ ๙๓ คนถาวร และมีจำนวนเจ้า-
หน้าที่ ๑๒ คนกับอาสาสมัครจำนวนหนึ่งทำงานช่วยบ้าน นานา.

 

Link: Back to the top