สถานการณ์

เด็กๆในความดูแลของโปรเจคต์บ้าน นานา
ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากชนกลุ่มน้อย(ส่วน
มากเป็น อาข่า)ที่อาศัยอยู่ทั้งในฝั่งไทยและฝั่ง
พม่าก่อนหน้าพวกเขาจะออกจากหมู่บ้านด้วย
สถานการณ์ ของค่าครองชีพ พวกเขาอาศัยใน
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับกลุ่มกบฎของพม่าที่ต่อ
ต้านรัฐบาลจากการถูกกดขี่ทางด้านสิทธิ
มนุษยชน การเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานและ
อื่นๆจากผลของสงคราม

สงครามระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและรัฐฉาน
ทางตอนใต้ ภายใต้การปกครองที่ไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิของตัวเองหรือออกเสียง โดย
เฉพาะสำหรับเด็กๆแล้ว หลายคนในพวกเขา
ต้องสูญเสียพ่อแม่ไป ขาดการปกป้องและการ
สนับสนุน บางคนต้องหนีให้พ้นจากที่ต้องถูก
เกณฑ์ไปเป็นทหารของกองทัพ หรือการเข้า
สู่การค้าแรงงานเถื่อนกับงานที่เสี่ยงและอันต
ราย บางคนหาเงินเพื่อนำไปเสพยาจากการ
ขอทานหรือการยอมขายบริการทางเพศ

พื้นที่ชายแดนประเทศไทย-พม่า-ลาวมีพื้นที่ติดกันกันที่เรียกกันว่า
"สามเหลี่ยมทองคำ" ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ขึ้นชื่อ แต่ตอน
นี้รัฐบาลในประเทศไทยได้เข้าไปควบคุมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียน
รู้และการท่องเทียว แต่อย่างไรก็ตามฝิ่นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรม
ที่ทำรายได้ดีมากทีเดียว

พ่อแม่เด็กๆหลายคนที่นิยมสูบฝิ่นมักจะไม่สามารถดูแลลูกได้เพราะจะ
เคยออกไปทำงานหรือหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเลย ทำให้ลูกๆไม่
มีอาหารที่พอเพียง จนต้องออกจากบ้านมาที่ชายแดนประเทศไทยที่เป็น
ประเทศเพื่อนบ้านและมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ผลก็คือ กลายเป็นเหยื่อ
ของการค้าแรงงานเถื่อนอยู่บ่อยๆ,งานบริการทางเพศ,ขโมย หรือนาน
เข้าก็ไปเป็นคนค้ายาเสพติด และการถูกโดนละเมิดต่างๆ บ้างก็ติดสาร
ระเหยก็มี

 


   การติดสารระเหย หรือ กาว ของวัยรุ่นที่สะพาน .


เด็กๆกำลังพยายามปีนเก็บเศษขยะในถังขยะบนถนนในแม่สาย เพื่อหวังจะนำไปขาย.

A large number of children from minority ethnic groups live in poverty. Even when children belonging to groups such as Akha, Karen, Lahu, and Lisu are born in Thailand, they are not registered, and are not given a Thai Identification (ID) card. Without this ID card, they are considered illegal, and have very few social and medical rights.

Many of these children suffer from a complete lack of education. Either their home villages are too far from local schools, or their families haven’t the money to pay for local public school. A large number cannot attend school because they are forced by their families to earn money instead. In addition, many minority ethnic groups speak their own language, independent of national Thai language. This also makes it very difficult for the children of these villages to become integrated into the Thai public school system.

The street children in Maesai live in squalid conditions. They survive by sifting through rubbish for recyclable materials and scraps of food. Many bathe in unhygienic conditions at the river. None have access to medical care when they become ill, creating a substantial public health issue.

Link: Back to the top