งานการศึกษา.

บ้าน นานา เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า การศึกษาเป็นหนทางที่จะช่วยหยุด วงจรขอ ง
ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาคนไม่มีบ้านอาศัย การขอทาน ยาเสพติด และปัญหา
โสเภณี

truck
รถรับส่งเด็กๆไป-กลับระหว่างบ้านนานากับโรงเรียน

เด็กๆบ้าน นานา เกือบทั้งหมดได้มีโอกาส
เข้าเรีียนในระบบการเรียนการสอนจากภาค
รัฐ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
โรงเรียนในหมู่บ้านใกล้ศูนย์ ที่จะรับเด็กๆ
เหล่านี้ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้
ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศ
ไทย แต่พวกเขาก็มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาจบการศึกษา
แล้วเขาจะไม่ได้รับรองวุฒิการศึกษาจากทาง
โรงเรียนหรือมีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงต่อไป
เนื่องจากตามกฎหมายเขาไม่อนุญาต

บ้าน นานา หวังว่านโยบายนี้จะเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น ในอนาคตอันใกล้ เด็กบางคน
ได้เรียนในระบบโรงเรียนปกติ บางคนเรียนผ่าน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการ
สอนตามระบบ หลักสุตรคล้ายกัน นั่นเพราะว่าเด็ก
บางคนไม่ได้เรียนโรงเรียนประถมเมื่อตอนเด็กซึ่ง
เรียน กศน.เรียนอาทิตย์ละ ๑-๒ วัน นอกเหนือ
จากนั้นเด็กสามารถเรียนฝึกวิชาชีพด้วยอีกทาง


เด็กบ้านนานา ขณะชั่วโมงเรียนของโรงเรียนบ้านสันโค้ง

เด็กที่มีปัญหากับการเรียนจะได้รับโอกาสทางเลือกทางการศึกษาอีกทางจากเหล่าเจ้าหน้าที่ คอยช่วยสอนอีกทาง ซึ่งเราทั้งหมดเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาและริเริ่ม
ทำกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น ศิลปะ,งานฝีมือ โดยสิ่งเหล่านี้ จะสามารถแสดงออกมาจากตัวพวก
เขาผ่านทางการแสดงละคร ,ดนตรี,การวาดภาพ

Link: Back to the top