บ้านพักฟื้นฟู

บ้านพักฟื้นฟูตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สาย
เป็นระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร อยู่ท่าม
กลางทุ่งนาโล่งที่ซึ่งใกล้ชิดกับธรรมชาติที่เด็ก
สามารถที่จะมีอิสระได้อย่างเต็มที่และก็เป็น
เหมือนเกราะป้องกันพวกเด็กๆได้เป็นอย่างดี
อีกทางหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่
ของพวกเขาที่ซึ่งพวกเขาคิดว่าคงไม่มีหนทาง
อี่นหรือที่อื่นที่รู้สึกว่าพวกเขาปลอดภัยอีกแล้ว
นอกจากนี้ภายในบ้านพักมีบ่อปลา ถึง ๒ บ่อ
สำหรับพวกเขาได้ว่ายน้ำและเล่นได้มีอาคาร
ทำกิจกรรม มีบ้านพักสำหรับนอน มีห้องครัว
ห้องเรียน ห้องสมุดสำหรับเด็กที่ไม่ต้องการไป
โรงเรียนบ้านพักฟื้นฟูในปัจจุบัน

นอกจากจะมีที่หลับนอนแล้วเด็กๆยังได้รับ
อาหารครบ ๓ มื้อ ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้า
ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านพักกับเด็กๆอีกด้วย
ในบ้านพักเองเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่
สุดด้วยการเพาะปลูกทำการเกษตร ทำนา
เลี้ยงไก่ ปลา เลี่้ยงหมู โดยให้เด็กๆ ได้ทำ
ด้วยตัวเขาเอง และเรียนรู้การพึ่งพาตัวเอง


เด็กๆกำลังซักเสื้อผ้าในวันอาทิตย์

ในตอนนี้บ้านพักฟื้นฟูได้ให้ที่อยู่แก่เด็กประมาณ ๑๒๐ คน แต่ความจำ
เป็นได้เพิ่มภาระมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนทุกเรื่องเริ่มแสดงให้เราเห็นว่า
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนด้วยจำนวนเด็กตลอดทั้งเด็กมีการเติบโตขึ้น
ในทุกๆวัน เมื่อถึงช่วงเวลานั้น บ้านนานาก็คงสามารถช่วยเด็กๆได้เท่าที่
เราจะสามารถช่วยพวกเขาได้ ซึ่งถ้ามีเด็กเพิ่มเข้ามาอีก อาจจะทำให้การ
ดูแลเด็กได้ไม่ดี เกินกำลังมากเกินไป

ในอนาคตบ้านนานามีแผนที่จะย้ายไปอยู่ในที่แห่งใหม่ที่เด็กๆได้สามารถเป็นเหมือนหมู่บ้านของเขาเองและอยู่ร่วมกันแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อ
ที่พวกเขาจะได้มีการพูดคุยใกล้ชิดกัน ปรึกษาซึ่งกันและกันได้

เด็กๆบ้านนานาในตอนนี้ พวกเขาปลูกข้าวของตัวเอง มีการทำเกษตรกรรมเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด และได้เรียนรู้วิธี
การพึ่งพาตัวเอง ให้พวกเขาได้เรียนรู้และมีทักษะในวิชาชีพทางการเกษตร สามารถพึ่งตัวเองได้ในอนาคต

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆเราจำเป็นต้องมีภาระด้านทุนสำหรับดำเนินการและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆหรือจะเข้าไปชมที่ หน้ารับบริจาคเว็ปไซต์ของเรา.

Link: Back to the top