ยุทธศาสตร์.

ปัญหาที่ชายแดนไทยและพม่าเป็นปัญหา
ที่มีความซับซ้อนและมีจุดเริ่มต้นจากหลาย
ที่และการแก้ไขจะไม่ได้โดยใช้วิธีการหรือ
องค์กรเพียงองค์กรเดียว บ้านนานาจึง
พยายามจะทำงานแบบเชิงรุกให้รอบด้านของปัญ
หาโดยทำงานควบคู่ผ่านทางเครือข่ายหน่วยงาน
อื่นๆหรือองค์กรภาครัฐ เพื่อจะทำให้เกิดผลตาม
แผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน

ตำรวจไทย บริเวณด่านชายแดน

ยุทธทศาสตร์ทั้ง ๔ด้านจะมุ่งทำงานทั้ง ๒ ฝ่ายเป็นระยะยาว และการกระตุ้นกับปัญหาเร่งด่วน
ถูกออกแบบมาเพื่อจะให้เกิดผลต่อทั้งสองฝ่าย ตามแนวชายแดน
บ้าน นานา หวังไว้ว่าจะทำให้เกิดการใช้หลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังทางชาติ-
พันธ์ รวมไปถึงการยอมรับจากรัฐบาลและสาธารณะชนทั่วไปของทัังประเทศไทยและประเทศ
พม่า และต่อไปในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของทั้งสองประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านที่จะได้รับการตอบสนองได้แก่:

dot
บ้านแรกรับ เพื่อดูแลเด็กใหม่และไปอยู่บ้านพักฟื้นฟู
dot บ้านพักฟื้นฟู ให้เหมือนอยู่บ้านจริงๆ
dot งานโรงเรียนโดยให้การศึกษาเด็กๆทุกคน
dot สร้างโรงเรียนฝึกอาชีพให้เด็กทุกคน


map

Link: Back to the top