Childlife - แนะนำบ้านนานา .


ความเป็นมา
photo

บ้าน"นานา"หรือศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและการป้องกันชีวิตเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน เด็กด้อยโอกาสทางสังคม

ตลอดจนเด็กที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่บริเวณสะพานข้ามแดนระหว่างไทย – พม่า อำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียร์มาร์ โดยเด็กกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการถูกชักชวน นำพา ล่อลวงเข้าสู่การขายแรงงานอย่าไม่เป็นธรรมและเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้ทุกเวลา เนื่องจากเป็นกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  บ้านนานา เปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการฝึกทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น กิจกรรมฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายและการอบรม เสริมความรู้ เป็นต้น


วิสัยทัศน์การทำงาน ...

การศึกษา นับเป็นรากฐานสำคัญในการขัดเกลาให้เป็นคนดีและสร้างเสริมศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว  พื้นที่ใดที่มีประชากรมีระดับการศึกษาต่ำย่อมยากต่อการพัฒนาและเป็นบ่อเกิดของปัญหาต้องสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณอย่างมากในการแก้ไขปัญหา  การให้ความรู้กับเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส คือการให้สมบัติอันล้ำค่า ที่ติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง  บ้านนานาเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาด้วยดีเสมอมาและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากโดยเฉพาะเด็กและสตรีไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ศาสนา สีผิว ภาษา อันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแบ่งแยก  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางเลือกของการดำเนินชีวิต จึงให้การสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมการศึกษาทุกๆด้าน ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กไร้สัญชาติหรือผู้ลี้ภัยแต่สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกฎหมายบ้านเมือง รวมถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและสังคมไทย จึงทำให้เป็นฐานแรงงานและนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยมิได้แบ่งแยกชนชั้น สถานะทางสังคมได้อย่างมีความสงบสุขสันติในที่สุด

 

mapวัตถุประสงค์...

๑.เพื่อการดำเนินงานด้านส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
๒.เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓.เพื่อเป็นการส่งเสริมในการสร้างอาชีพ  ที่จะสามารถนำออกไปต่อยอดหารายได้ และการดำรง     ชีพอยู่ได้อย่างปรกติสุข
๔.เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้กับกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมในสังคม
๕.เพื่อให้การส่งเสริมด้านสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
๖.เพื่อเป็นการป้องกัน การสกัดกั้นและช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากเด็กเร่ร่อน ขอทาน เด็กที่ประสบปัญหาทาสังคมที่เกิดขึ้น
๗.เพื่อให้การส่งเสริมด้านจริยธรรม มโนธรรม สู่สังคม อันจะเป็นการขัดเกลาด้านจิตใจให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกที่ควร
๘.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กลุ่มเป้าหมาย...

กลุ่มเด็กด้อยโอกาสในทุกรูปแบบ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ (เด็กกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า และบริเวณใกล้เคียง  เช่น เด็กเร่ร่อน ขอทาน เด็กกองขยะ เด็กที่ได้รับความรุนแรงและตกเป็นเหยื่อทางสังคม ทั้งถูกทำร้ายร่างกายทุบตี ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเหยื่อของการค้ามนูษย์)

Link: Back to the top